Munkaközösségek

Munkatervek 2021-22

Alsó tagozatos munkaközösség munkaterve

Humán munkaközösség munkaterve

Reál munkaközösség munkaterve

Diákönkormányzat munkaterve

Szülői Munkaközösség munkaterve

 

A munkaterv az iskola, valamint a diákönkormányzat éves munkaterve alapján, fő célkitűzéseit figyelembe véve került összeállításra.

 1. A Móricz Zsigmond  Görögkatolikus Óvoda és Kéttannyelvű Általános Iskolába járó tanulók szülei a szülők jogainak érvényesítése illetve kötelességük teljesítése érdekében szülői munkaközösséget hoztak létre.
  2. A szülői munkaközösségnek tagja lehet az iskola minden osztályának kettő szülő, aki a szülői munkaközösség tevékenységében az osztály vagy az egész iskola szintjén bekapcsolódik.
  3. A szülői munkaközösség jogosult az iskola valamennyi szülőjének képviseletében eljárni, mivel az iskolai szülői munkaközösség választmányát a szülők többsége választotta meg.
  4. A szülői munkaközösség legfontosabb feladatainak tekinti:
 • A tanulók és a szülők érdekeinek képviseletét
 • A szülők és az iskola vezetői pedagógusai közötti jó kapcsolat kialakítását és ápolását
 • A szülői kötelességek teljesítésének elősegítését
 • Az iskolában folyó nevelő- és oktatómunka támogatását
 • Az iskolai tanórán kívüli rendezvények lebonyolításának segítését

Az iskola szülői munkaközösségének szervezete:

 1. Az osztályok szülői munkaközösségei
  2. A szülői munkaközösség választmánya
  3. A szülői munkaközösség vezetősége

A szülői munkaközösség választmánya az osztály szülői munkaközösségek javaslatai alapján minden tanév elején megválasztja, vagy tisztségében újra megerősíti a szülői munkaközösség tagjait.

Kiemelt feladatunk:

 • A szülői munkaközösség tevékenységének korszerűsítése, hatékonyságának fokozása

 

A 2020/2021-es tanév programja

 

Ütemterv

Szeptember:

 • Tanévnyitó (1. osztályosok köszöntése, ajándékozása)
 • Alakuló értekezlet az SZMK választmánya részére
 • Tájékoztató a 2019/2020-as tanév munkájáról

Felelős:   Kádárné Balogh Katalin és Szamosi István összekötő tanárelnök

 • Iskolai munkarend megbeszélése
 • A 2020/2021-es tanév munkatervének ismertetése, elfogadtatása.
 • Évi SZMK gyűlés (IX. XII. II. hónapban)
 • Rendkívüli összejövetel az SZMK vezetőjének döntése szerint.
 • Javaslatok ismertetése, elfogadása

Október:

 • Csibeavató az iskola első osztályosai részére. Óvodások fogadása, ajándékozások.

November:

 • Jótékonysági bál

December:

 • SZMK gyűlés
 • A büfé előkészítése, megszervezése, lebonyolítása
 • Karácsonyi műsor – felelős szervezők: 4. évfolyam

Dr. Gergely Nándorné

Február:

 • A farsang előkészítése, megszervezése, lebonyolítása
 • SZMK gyűlés
 • A farsangi rendezvény alatt büfé működtetése

(A jelmezbe öltözött gyermekek és a nyitótáncos nyolcadikosok megajándékozása)

 

Március-április:

 • A nyílt napokon megjelent óvodások ajándékozása, kísérők vendéglátása

Május:

 • Jótékonysági Gálaműsor
 • Gyermeknap szervezése, az iskola tanulóinak megajándékozása
 • Kirándulások szervezése

Június:

 • Június 04-e a Nemzeti Összetartozás Napja
 • A tanév befejezése
 • Az éves munka, szülők munkájának értékelése, jutalmazása az ünnepélyes tanévzárón.

Kádárné Balogh Katalin, Törökné Szántó Evelin

SzMK összekötő tanárelnök s.k.

 

 1. I. A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK

 

 1. A munkaközösségek törvényi működtetése

A Nemzeti Köznevelési törvény 71. § (1) szerint a nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre. A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítési eljárásában.

(2) A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belsőértékelésben és ellenőrzésben akkor is részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. A szakmai munkaközösség – az SZMSZ-ben meghatározottak szerint –gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai segítéséről. A nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e a szakmai munkaközösség részére további feladatokat állapíthat meg.(3) A szakmai munkaközösség feladatainak ellátására a pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösség is létrehozható.

(4) Az óvodában, iskolában, kollégiumban az azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre.

(5) A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre.

 1. A munkaközösség szerveződése
 • igazgató, lelki igazgató
 • igazgatóhelyettesek
 • munkaközösség-vezetők
 1. A munkaközösség tagjainak feladatai. A 2011/12-es tanévtől magyar-angol kéttannyelvű képzést indítottunk iskolánkban felmenő rendszerben.  A munkaközösség tagjai törekedjenek, hogy kialakuljon a tanulókban a spontán beszédbátorság, a gátlás nélküli beszéd. Ismertessék meg a tanulókkal az angolszász hagyományokat (Halloween, Pancake day). Továbbá:
 • Törekedjenek a színvonalas oktató – nevelő munkára: ismerjék meg az újításokat, önképzéssel fejlesszék meglévő ismereteiket.
 • Fordítsanak fokozott figyelmet a tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra.
 • Vegyenek részt egy-egy óvodai, ill. iskolai ünnepség szervezésében, lebonyolításában.
 • Tervezzék meg a tanulók egyéni képességfejlesztését, alkalmazzák a differenciált munkáltatást.
 • Nyújtsanak segítséget a szakmai pályázatok megírásához, vállalkozzanak egyénileg is pályázatok elkészítésére.
 • Kísérjék figyelemmel az új tankönyveket, taneszközöket, oktatási segédanyagokat azzal a céllal, hogy egy-egy intézményi munkaközösség egységes tankönyvcsalád alapján végezze az oktató- nevelő munkát.
 • Tegyenek javaslatokat a munkaközösség kiemelt feladataira az éves munkaterv alapján.
 • Működjenek együtt a többi munkaközösséggel, kísérjék figyelemmel azok munkáját.
 • Segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez.
 • Felmérik és értékelik a tanulók tudásszintjét, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokat tartanak.
 • Kezdeményezik a helyi pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, propagálják a megyei és országos versenyeket, háziversenyt szerveznek tanulóink tudásának fejlesztése céljából.
 • Támogatják a pályakezdő pedagógusok munkáját, fejlesztik a munkatársi közösséget, figyelemmel kísérik egymás munkáját, átadják egymásnak tapasztalataikat.
 • Szervezik az iskola kulturális és szabadidős rendezvényeit, aktívan részt vállalnak a város kulturális életében.
 • Segédanyagokat és szemléltető eszközöket készítenek, folyamatosan frissítik a szakmai dokumentumokat.

 

 

Alsó tagozatos munkaközösség:

Vezetője: Máté Judit

A szakmai munkaközösségek működését törvény szabályozza és írja elő.
Iskolánkban egy alsós munkaközösség működik. A munkaközösség feladata kétrétű, egyrészről folyamatos, másrészről eseti jellegű.

Folyamatos feladataink az oktató-nevelő munka segítése, új pedagógiai módszerek megismerése, elsajátítása, óvodákkal való jó kapcsolat fenntartása.
Eseti feladataink aktuális események köré csoportosulnak.
Szerkezetileg az oktatás 1-4 évfolyamon napköziotthonos keretben folyik.
A kéttannyelvű osztályaink az új program bevezetésével heti 10 órában ismerkedhetnek az angol nyelvvel. (5 óra angol és 5 óra kéttannyelvű órában.)
Tanulóinkat rendszeresen készítjük fel a különböző levelező, helyi, térségi, megyei, országos tanulmányi versenyekre:

 • Bendegúz
 • Curie matematika
 • Kis Vakond

Az alsós munkaközösség tagjai:

 • Ádám Csilla
 • Bajkán Barbara
 • Bene Anasztázia
 • Ivancsó Sándorné
 • Kádárné Balogh Katalin
 • Katona Erzsébet
 • Konczné Ónodi Nóra
 • Máté Judit
 • Mező Csabáné
 • Murguly Lajosné
 • Sebestyénné Fülöp Éva
 • Sipos Gergő
 • Törökné Szántó Evelin
 • Vargáné Kajor Zsuzsanna

 

Humán munkaközösség:

Vezetője: Futkos Andrásné
A humán munkaközösséghez a magyar, a történelem, a könyvtár és az ének-zene szakos nevelők tartoznak.

Tagjai:

 • Erdei Zsuzsa
 • Erdős Ákos
 • Futkos Andrásné
 • Gergely Nándorné
 • Nagy Krisztina
 • Szamosi István

Munkaközösségünk oktató-nevelő munkájában kiemelt terület az ismeretszerzés, a kulcskompetenciák és a tanulók személyiségének fejlesztése.Az anyanyelv használata a társadalmi kommunikáció alapja, ezért az anyanyelvi készségek birtoklásának meghatározó szerepe van a társadalom értékeinek közvetítésében, gyakorlásában és védelmében. Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az anyanyelvi kompetencia fejlesztése, összhangban a tanulók előzetes tudásával és nyelvfejlődésével. Az anyanyelv tudatos ismerete alapozza meg és segíti elő más nyelvek elsajátításának a képességét is. Minden tantárgy tanulásának az alapja a megfelelő szintű szövegértési és szövegalkotási készség.

A magyar nyelv tantárgyhoz kötött ismeretek és képességek nem elszigeteltek. Elsősorban az irodalommal integráljuk, de más tantárgyakkal való koncentrációra is hangsúlyt helyezünk, illetve más kulcskompetenciákkal is kapcsolatot keresünk és tartunk.

Az irodalomórákon törekszünk könyvajánlásokkal és irodalmi szövegek bemutatásával arra, hogy tanulóink kedvet kapjanak az olvasáshoz, hiszen évről évre kevesebbet olvasnak. Sokan olvasási nehézségekkel küzdenek még a felső tagozatban is. Így az elsajátítandó ismeretek tanulása nehézséget jelent számukra, ami maga után vonja, hogy más tantárgyakból is gyengébb teljesítményt nyújtanak. Írásképük rendezetlen, szókincsük szegényes, sokszor nem értik a szavak jelentését. Ebből következően kellő figyelmet kell fordítanunk a felzárkóztatásukra.

A szülők egy része nem kíséri figyelemmel gyerekeik tanulmányi előmenetelét, nem támasztanak követelményeket velük szemben. A halmozottan hátrányos helyzetű, gyengébb képességű tanulók felzárkóztatása kiemelt feladatunk.
Nemcsak a gyengébb képességű tanulókat fejlesztjük, hanem az iskola profiljából adódóan a tehetségeseket is.

Nagyon fontos, hogy tehetséges tanulóink ne kallódjanak el, aki valamilyen területen tehetséges, sikerélményhez jusson. Az 5-6. osztályokban törekszünk a megtanult ismeretek megszilárdítására és a tananyag dúsítására.

A tanulók széleskörű ismereteinek bővítését szolgálják a különböző magyar versenyek, melyeknek minden évben aktív és eredményes szereplői vagyunk.
Történelem tanításunk célja: megismertetni az emberiség fejlődésének főbb csomópontjait, a magyar és egyetemes történelem politikatörténeti fejlődésmenetét.
Szűkebb környezetünk és városunk helytörténetének tanulmányozása, történelmi személyiségek bemutatása, művelődéstörténeti ismeretek nyújtása.
Célunk továbbá a nemzeti és európai identitástudat elmélyítése.

Az 5-6. évfolyamokon a képszerűen megjelenített múltat kell a tanulónak elemzés tárgyává tennie, és megfelelő következtetéseket, általánosításokat levonnia.
A 7-8. évfolyamok történelem tanítása a korábbi évfolyamok eredményeire támaszkodva a múlt valóságát összetettebben, teljesebben, sokoldalúbb történelmi összefüggésbe ágyazva dolgozza fel.
5. osztályban a történelem új, ismeretlen tantárgy. Alsó tagozatban az olvasás megtanulása a cél (természetesen az értelemszerű olvasásé), de felső tagozatban az olvasás már a tanulás eszköze. Különösen fontos az értelemszerű olvasás, a tanulandó anyag megértése és értelemszerű megtanulása.
8. osztályban van lehetőség arra, hogy a múlt megismerése mellett a tanulók megértsék saját korukat. Az állampolgári ismeretek rész lehetőséget ad arra, hogy megismerjék a jogilag szabályozott demokratikus viszonyok rendszerét, működését.
Hon és népismeret oktatásunk célja minden tanuló ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Célunk, hogy alapozzuk meg a nemzettudatot, segítsük elő harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és a társadalmi környezettel.
Ember és Társadalomismeret tanításunk célja, hogy a tanuló különböző egyéni, csoportos foglalkozások, megbeszélések, szerepjátékok, önismereti játékok keretein belül ismerkedjen meg különböző szociológiai, pszichológiai, filozófiai, etikai ismeretekkel. Ezek azt szolgálják, hogy általuk könnyebbé váljék majd a társadalomba való beilleszkedés, a tanuló egyéni és társas életének szervezése.

Kiemelt figyelmet kell fordítanunk az alábbiakra:

 • önálló tanulás, jegyzetelési technikák tanítása 10-12 éves korban,
 • információszerzés és feldolgozás (forrásból tájékozódás, szelektálás, rendszerezés, felhasználás, új kontextusban való alkalmazás),
 • kommunikációs képességek (például: műfajok ismerete, értése, nyelvhelyessége, helyesírása, alkotása hétköznapi helyzetekben),
 • szociális kompetenciák fejlesztése,
 • térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban való tájékozódás.

A zenei nevelésünk célja muzsikáló közösség, zeneszerető és zeneértő közönség nevelése. Ehhez a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra megismertetése és a zene mindennapos szükségletté válásának alakítása igen fontos.

Az előadott, énekelt és meghallgatott zeneművek nyújtotta élmények fejlesztik, tudatosítják a zenei esztétikai érzéket.

Az iskolai énektanítás zenei anyaga többségében énekes zene. Az éneklés mellett megnő a zenehallgatásból eredő ismeretek köre, egyre nagyobb szerepet kap az ismeretszerzésben a tankönyvek, tanítási és önálló használata.

A zene ismerete, a zenehallgatás hatásának kialakulása együtt jár az ízlésformálással és elősegíti a tanórán kívüli zenei alkalmakba való bekapcsolódást.Fejlesztési feladatok:

 1. Zenei alkotóképesség

1.1 Interpretáció

1.2 Improvizáció

 1. Megismerő- és befogadóképességek

2.1 Zenehallgatás

2.2 Zenei hallás és kottaismeret

A könyvtár az iskola információs központja. Kiemelkedő szerepe van a korszerű oktatás, a készségek és a képzettség igényes fejlesztésében, az önképzésben a tanulók önálló tájékozódásának szolgálatában.
Cél: az olvasás megszerettetése, a könyvekre nevelés, mit kell olvasni, mit szabad olvasni és hogyan kell hozzákezdeni.
A tanulók érdeklődésének felkeltése a könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is.
A legáltalánosabb tájékoztató eszközök megismerése, segédkönyvek használatának elsajátítása.

A tanév végi Országos Kompetenciamérés egyre nagyobb hangsúlyt kap munkánkban. Ez a mérés a  tanév végén szövegértő képességeket mér a 6. és 8. évfolyamon, ezért minden évfolyam számára megrendeltük a Szövegértést fejlesztő gyakorlatokat. Ezek rendszeres használatával alaposabban fel tudjuk készíteni tanulóinkat. Az előző évi kompetenciamérés eredményének tapasztalatait igyekszünk munkánkban felhasználni és hasznosítani. A reál munkaközösséggel együtt vállaltuk fel a tanév végi vizsgáztatást a 8. osztályokban.

Munkaközösségünk rendszeres kapcsolatot ápol a Móricz Társasággal, melynek iskolánk tagja. Programjaikról folyamatosan tájékoztatnak bennünket, és a lehetőségekhez mérten igyekszünk ezeken részt venni. Állandó kapcsolatot tartunk fenn a Művelődési Központtal, tanulóink részére színház- és hangversenybérletet rendelünk.

Fontosnak tartjuk munkánkban az önképzést, pályázati lehetőségeket és a továbbképzéseken való részvételt.
Iskolánk tehetségfejlesztő programjából a felső tagozatban munkaközösségünkhöz tartozó tehetségfejlesztő blokkok:

az 5. és a 6. évfolyamon: magyar, a 7. és 8. évfolyamon: humán blokk.

Egy iskola eredményességének még mindig fontos mutatója a versenyeken való szereplés, a versenyeredmények. Amellett, hogy iskolánk tehetségfejlesztő programja nem a „versenyistálló” szemléletet sugallja, hiszen mi az egyénre szabott, komplex tehetségfejlesztést tűztük ki célul, a versenyeken való megmérettetés az eredményesség mutatója.

A „humán” tárgyakból a következő versenyformákon való eredményes szereplést tartjuk fontosnak, ezeken kívánunk részt venni:

 • OKM által meghirdetett, támogatott tantárgyi versenyek
 • A Megyei Pedagógiai Intézet szaktárgyi versenyei
 • Iskolaszövetségi versenyek
 • Házi vetélkedők
 • Szavaló és prózamondó versenyek
 • Ének versenyek

 

Reál munkaközösség: 

Vezetője: Erdősné Horváth Judit

A munkaközösséget a természet megismerését különböző oldalairól oktató nevelők alkotják. Általában valamennyi tantárgyat egy-két nevelő tanít, így lehetőségük van szakmai-módszertani megbeszélésre, amit ki is használnak.

Ebben a tanévben a tantárgyfelosztás alapján a munkaközösségünk tagjai:

 • Bodnárné Rolyák Krisztina
 • Erdősné Horváth Judit
 • Fenyvesi Józsefné
 • Király Mihály
 • Sarka Attiláné
 • Szabó Attila
 • Szabó János
 • Varga Angéla

 

Tantárgyaink tanítása során elsősorban azokat a készségeket, képességeket fejlesztjük, ami a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. Fontosnak tartjuk kulcskompetenciák, a tanuláshoz nélkülözhetetlen kommunikációs készségek és képességek fejlesztését, és ezzel szolgáljuk az alapkészségek, képességek nyugodt elsajátítását.
A kompetenciaalapú oktatás lényegét valamennyi természettudományi tárgy oktatása során igyekszünk szem előtt tartani.
Kiemelt feladatnak tekintjük a tehetséggondozást, de nagy hangsúlyt fektetünk a felzárkóztatásra is.
Munkaközösségünk tagjai e téren jó elméleti alapokkal rendelkeznek, hiszen ketten már tehetség szakvizsgával is rendelkeznek, amit Debreceni Egyetem Pszichológia Tanszékén szereztek meg (Dr. Sarka Attiláné, Király Mihály).
Iskolánk tehetségfejlesztő programjából a felső tagozatban munkaközösségünkhöz tartozó tehetségfejlesztő blokkok:az 5. és a 6. évfolyamon: matematika, a 7. és 8. évfolyamon: reál blokk (ebbe a blokkos tevékenységbe beletartozik a matematikai, kémiai, fizikai, biológiai, földrajzi és informatikai ismeretek bővítése, fejlesztése).

Egy iskola eredményességének még mindig fontos mutatója a versenyeken való szereplés, a versenyeredmények. Amellett, hogy iskolánk tehetségfejlesztő programja nem a „versenyistálló” szemléletet sugallja, hiszen mi az egyénre szabott, komplex tehetségfejlesztést tűztük ki célul, a versenyeken való megmérettetés az eredményesség mutatója.
A „reál” tárgyakból a következő versenyformákon való eredményes szereplést tartjuk fontosnak, ezeken kívánunk részt venni:

 • OKM által meghirdetett, támogatott tantárgyi versenyek
 • A Megyei Pedagógiai Intézet szaktárgyi versenyei
 • Iskolaszövetségi versenyek
 • Házi vetélkedők
 • A Magyar Tehetséggondozó Társaság által támogatott versenyek. Pl.: Apáczai Komplex Tehetségkutató Természettudományi Csapatverseny

 

Idegen nyelvi munkaközösség:

Vezetője: Erdős Ákos

A munkaközösség tagjai:

 • Erdei Zsuzsanna
 • Erdős Ákos
 • Nagy Krisztina
 • Sarah Jones
 • Sipos Gergő
 • Szamosi István
 • Szűcs Sándorné

 

Oktatási formák:

 • Magyar- angol kéttannyelvű oktatás (1-8. évfolyam)
 • Heti három óra (7-8. évfolyam)
 • Második idegen nyel megismerése (7-8.évfolyam a tehetségfejlesztő programban résztvevők számára)

Idegen nyelvi versenyek:

 • Móricz Zsigmond megyei szintű angol és német nyelvi verseny
 • Bendegúz levelezős verseny
 • Mozaik levelezős verseny
 • Titok levelezős verseny
 • Literátum angol és német tesztverseny
 • „Kitárul a világ” angol nyelvi feladatmegoldó verseny
 • Jurányi TIT Centrum angol nyelvi versenye

Amennyiben kérdése van, keressen bennünket elérhetőségeinken!

Font Resize