Tanév rendje

I. A 2020/2021-ES TANÉV LEGFONTOSABB IDŐPONTJAI,  A TANÉV RENDJE

 

A nevelési – oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

 

Az első tanítási nap szeptember 1. kedd.

A tanév 179 napos, az utolsó tanítási nap 2021. június 15. kedd.

A 2020/2021-es tanév első féléve 2021. január 22-ig tart, az iskolák január 29-ig értesítik a tanulókat és a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

 

2) Tanítási szünetek

Az őszi szünet 2020. október 23-tól 2020. november 1-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő).

 

A  téli szünet 2020. december 19-től 2021. január 3-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).

 

tavaszi szünet 2021. április 1-től 2021. április 6-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).

3) Országos mérés, értékelés

 

DIFER mérés 2020. október 9-ig kell felmérni az 1. osztályokban. 2020. október 22-ig kell jelenteni a Hivatalnak. 2020. december 4-ig kell a vizsgálatokat.

 

Országos kompetenciamérés: 2021. május 26. a hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon.

 

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

 

Az Nkt. 80. § (9) bekezdése alapján a 2020/2021. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak – az 1–4. évfolyamán tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2021. január 11. és 2021. április 23. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett intézmények 2021. május 28-ig töltik fel a Netfit rendszerbe.

Célnyelvi mérés a két tanítási nyelvű nevelést – oktatást folytató általános iskolákban: 2021. május 12.

 

Nyelvi mérés a nem két tanítási nyelvű osztályok számára: 2021. május 19. – az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán az angolt vagy németet első idegen nyelvként tanulók körében.

 

A témahetek

A témahetek általános célja a XXI. század köznevelési elvárásainak megfelelő szemléletformálás, a mindennapokban használható gyakorlati ismeretek játékos, élményszerű átadása, illetve a tanárok ösztönzése új pedagógiai módszerek kipróbálására. A nevelési – oktatási intézmények – amennyiben erre igényük van – a programok megtartásához önkéntesek (pénzügyi, infokommunikációs, valamint fenntarthatósági szakemberek) közreműködését is kérhetik, nyitottabbá téve ezzel az iskolák világát. A témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg:

 • PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1-5.
 • Digitális Témahét 2021. március 22. és 2021. március 26. között.
 • Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19. és 2021. április 23. között;
 • Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020. szeptember 25. (Magyar Diáksport Napja).

Az oktatási intézmény a munkatervében meghatározott módon részt vehet a témahetekhez kapcsolódó programokon, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

 

Határidők, feladatok:

 

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2020/2021. tanévben

 

 1. 09. 10.

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.

 

 1. 09. 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

 

 1. 10. 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

 

 1. 10. 20.

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

 

 1. 10. 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

 

 1. 10. 31.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

 

 1. 11. 16.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

 1. 12. 04.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

 

 1. 12. 09.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

 

 1. 12. 11.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

 

 1. 01. 22.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

 

 1. 01. 23.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

 

 1. 01. 23., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

 

 1. 01. 28., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

 

 1. 01. 29.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

 

 1. 01. 20.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba történő pályázatok benyújtása.

 

 1. 02. 08.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

 

 1. 02. 10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

 

 1. 02. 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

 

 1. 02. 23 – 03. 12.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

 

 1. 03. 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

 

 1. 03. 22 – 23.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

 

 1. 03. 24.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

 

 1. 03. 26.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ábécé sorrendben.

 

 1. 04. 09.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

 

 1. 04. 14.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

 

 1. 04. 23.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

 

 1. 04. 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 

 1. 05. 10 – 21.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

 

 1. 05. 10 – 08. 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

 

 1. 05. 21.

A 2021. 05. 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

 

 1. 06. 01.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

 

 1. 06. 22 – 24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba.

 

 

Font Resize