Iskolánk története

Iskolánk nem nagy múltú, hiszen 36 éves, de hagyományokat teremtő, eredményeket hozó, tapasztalatokból profitáló.

Iskolánk (a volt 6. Sz. Általános Iskola) 1987-ben létesült. A szomszédságban működő Gyermekvároshoz tartozott volna, de átszervezés miatt a város általános iskolája lett. Az ebből származó hátrány a mai napig fennáll (csak melegítő konyhánk van), Az iskola közoktatási feladatát az alapfokú nevelési-oktatási területre vonatkozó jogszabályok szerint látja el.

Már a kezdetekben is kiemelt feladatnak tekintettük:

 • a személyiség sokoldalú fejlesztését,
 • a tanulók kreativitásának előtérbe helyezését,
 • az önálló tanulási technikák elsajátítását.

Programjainkat: a felzárkóztató szakköröket, tantárgyi előkészítő foglakozásokat, korrepetálásokat ezek szellemében indítottuk. A legkiemelkedőbb teljesítményű gyerekek intenzív fejlesztésének biztosítására indult a matematika képességfejlesztést szolgáló speciális osztály, s a különböző tehetségfejlesztő szakkörök:

 • biológia
 • fizika
 • matematika
 • idegen nyelv (orosz, angol, német)
 • magyar nyelv- és irodalom
 • énekkar
 • rajz-esztétika
 • sport (kosárlabda, asztalitenisz, sakk, futball, judo)

A szabadidő hasznos eltöltésére személyiségfejlesztő programokat szerveztünk:

 • bábozás
 • dramatikus játékok
 • szavaló és mesemondó versenyek
 • gyermekjátékok stb.


Ezek a keretek mind lehetővé tették a tehetségesek fejlesztését, de csak egy – egy speciális területet érintve, vagyis mozaikszerűek voltak az iskolatevékenység-rendszerében.

1991-től a tantestület elérkezettnek látta az időt egy új kísérleti program bevezetésére. A kísérlet a „komplexitásában” adott új információt számunkra. Így került bevezetésre a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet vezetőjének irányításával a Komplex tehetség- és képességfejlesztő program 5-8. osztályban.

A programon túl, a tantestület innovációs törekvései az alábbi területeken bontakoztak ki:

1989-ben bekapcsolódott a szegedi JATE által meghirdetett diagnosztikus vizsgarendszer kipróbálásába.

1992-től az MPI által szervezett vizsgamodellbe, melyet a mai napig is alkalmazunk.

1996/97-es tanévben a METIR rendszer egyik bázisiskolájaként körzeti tehetséggondozó képzést is felvállaltuk az alábbi tárgyakból:

 • biológia
 • magyar
 • német
 • matematika.

1998 – tól a DE felkérésére részt vettünk a SOCRATES COMENIUS programban(3 évre szóló angol, holland, német tehetséggondozó intézményekkel való fejlesztőmunka).

2001 – től BEGA PROJEKT (6 ország, 6 – 6 iskola, 6 tehetségterület kutatómunkája, melyből intézményünk a „Tehetség – tanácsadás, egyéni fejlesztés” témakörben munkálkodik.

2003/2004-es tanévtől tehetséggondozó programunk átalakult KOMPLEXINTEGRÁLT TEHETSÉGFEJLESZTŐ programmá.

Kapcsolatrendszerünk hazai és nemzetközi viszonylatokban is széleskörű lett. A kísérleti iskolákkal karöltve tagjai vagyunk a Kelet-Magyarországi Tehetséggondozó Társaságnak, a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak, és az Európai Tehetségtanácsnak (ECHA).

Rendszeres résztvevői vagyunk a hazai és nemzetközi konferenciáknak, programoknak (Debrecen, Szerencs, Törökszentmiklós, Kecskemét, Nijmegen, Bécs, Oxford stb.).

1996 áprilisában a racionalizálás következtében tagiskolaként hozzánk csatolták a Kossuth Lajos Általános Iskolát.

A 2008/2009-es tanévtől a Kossuth Lajos Tagiskola beolvadt az anyaiskolába.

A partnerek (szülők) igényeinek figyelembevételével a tehetséggondozó programunkat 2003 szeptemberétől új alapokra helyeztük. Ez tartalmi és formai megújulást jelentett. Továbbra is kiemelt feladatnak tekintettük, a gyermek sokoldalú, komplex fejlesztését. Tehát nem a tantárgyi versenyeken való megmérettetés volt a cél, hanem a személyiségfejlesztés, az esetleges hátrány kompenzáció. Munkánk minőségét a középiskolák igazolják vissza.

2011. szeptember 1-től nevünket Móricz Zsigmond Magyar – Angol Kéttannyelvű Általános Iskolára módosítottuk. Programunkat a tehetségfejlesztés mellett a magyar – angol kéttannyelvű oktatással bővítettük.

Tanítványaink heti 9-10 órában tanulják az angol nyelvet. Az 5 angolórából 4-et nyelvi tanár, 1-et pedig a külföldről érkező anyanyelvi lektor tanár tartja.

Kéttannyelven tanítjuk az 1-4. évfolyamon:

 • környezetismeret 1óra
 • Technia és tervezés  1 óra
 • testnevelés és sport 3 óra
 • vizuális kultúra 1 óra

az 5-8. évfolyamon:

 • történelem 2 óra
 • célnyelvi civilizáció 1 óra
 • testnevelés 1-2 óra
 • fizika 2 óra

2017 tavaszán iskolánk dolgozóinak, a  tanulók szüleinek/gondviselőinek túlnyomó többsége a fenntartóváltás mellett szavazott.

Így szeptember 1-től a Nyíregyházi Egyházmegye iskolája lettünk.

Nevünket Móricz Zsigmond Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskolára változtattuk.

2018 szeptemberétől tehetséggondozásunk színesítése érdekében bevezettük a különböző tanítási órákon a Sakkpalota módszertanát. Tanítványainkat ezzel egy időben a sakkozás alapjaival is elkezdtük megismertetni.

2019 tavaszán beérett munkánk gyümölcse, hiszen a 8. évfolyamon kéttannyelvű tantervvel tanuló diákjaink sikeres próbanyelvvizsgát tettek, ami felbátorította őket arra, hogy beadják jelentkezésüket az igazi vizsgára.

2020.szeptember 1-től kibővült intézményünk a pátyodi iskolával és óvodával, így nevünk is megváltozott. 

Móricz Zsigmond Görögkatolikus Óvoda és Kéttannyelvű Általános Iskola lettünk.

Tagintézményünk neve:

Móricz Zsigmond Görögkatolikus Óvoda és Kéttannyelvű Általános Pátyodi Dr. Antall József Tagintézmény

2022 tavaszán oktatásunk színesítése, tanulóink képességének gazdagítása érdekében megismerkedtünk a LEGO és robotika módszertanával. A képzésen szerzett tudásunkat igyekszünk a lehető legtöbb tantárgyba beépíteni, azokat széles körűen alkalmazni.