Tehetségfejlesztés

Sakkpalota program

2018. augusztus 24-26. között 5 kollégánk is részt vett a Polgár Judit világbajnok sakknagymester által szervezett Sakkpalota továbbképzésen, Budapesten.

Az ott szerzett ismereteket már az idei tanévben is beépítik a kollégák a szakmai munkájukba.

A képességfejlesztő sakk haszna az oktatásban elsősorban abban rejlik, hogy előmozdítja a különböző tantárgyak elsajátítását, vagyis egészében a jövőre készít elő. A modern tudásalapú társadalomban a nap, mint nap ránk ömlő információáradat által kapott ismeretek mind inkább mulandóak. A digitális társadalom olyan mértékű adatfeldolgozást tett szükségessé az emberek számára, amelyben bizonyos képességek, kompetenciák elsajátítása létszükségletté vált. Ezen képességek megléte elengedhetetlen a sikeres tanítási-tanulási folyamatban. Ezzel pedig eljött az idő a stratégiai táblajátékokban rejlő lehetőségek kihasználására. A sakk az egyik valaha volt leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz, amelynek segítségével a gyerekeket az óvodáskor végén, iskolás kor elején be lehet vezetni a tudatos ismeretelsajátítás világába.

A holnap győztesei azok lesznek, akik képesek az elavult gondolatok elvetésére, és más ismeretekkel való behelyettesítésére. Az ehhez szükséges dialektikus, stratégiai és ok-okozati, szekvenciális gondolkodást fejlődésük korai szakaszában a gyerekek a sakktáblánál öntudatlanul tanulják meg! Nemcsak a matematikában, a logikában és a problémamegoldásban, hanem az olvasás és a szóbeli kifejezés terén is erősödnek, vagyis a sikeres sakkozás a készségek egész füzérének kedvező változását hozza magával.

Sakkozás közben a gyerekek egy sor már tárolt információt mozgósítanak és kombinálnak össze, miközben idegrendszerükben a sejtek közti kapcsolatok száma sokszorozódik. Ezeket a kapcsolatokat fogják felhasználni mindenfajta tanulása során! A sakk a maga vizuális szimbólumrendszerével az egész tanulási folyamat kialakulására komoly kihatással van. A Sakkpalota program egy olyan komplex képességfejlesztő módszer, amellyel minden kisgyermeket érdemes megismertetni, különösen az óvoda és az iskola közötti átmenet során, valamint az alsó tagozatos tanulmányai idején.

 

 

Magas szintű pedagógiai tevékenységgel törekszünk, hogy a legjobb minőségű oktatást nyújtsuk a tanulók számára. Igyekszünk megteremteni az optimális lehetőségeket, hogy a gyerekek képességeinek megfelelő, lehető legjobb eredményt érjék el a kötelező oktatás végére. A komplex integrált tehetségfejlesztő program eredményeként olyan személyiségjellemzőket alakítunk ki, amelyek a tanulókban elősegítik széleskörű továbbhaladási lehetőségeiket. Fejlesztjük tanítványainkban a saját út követésének igényét, és a tudásszerzés szükségletét.

Feladata:

 • 5. évfolyamtól többirányú, – intenzív képzés,
 • fakultatív tanórai foglalkozások szervezése az önálló ismeretszerzési képességek megalapozásához (tanulásmódszertan, önismeret).

Szervezeti forma

Az iskolai oktatás alapvető szervezeti formája az osztályrendszerű tanítás. Az integrált komplex tehetségfejlesztő programba a 4. évfolyam elvégzése után kerülnek a tanulók a tantárgyi és pszichológiai tesztek eredményei alapján – ebben az esetben az első osztályba sorolásnak nincsenek feltételei.
A magyar-angol két tanítási nyelvű képzés esetén a program jellege és specialitása indokolttá teszi e képességmérés megszervezését.

Tehetségfejlesztő programunk

„Mint tíz, húsz, ötven vagy hatvan évvel ezelőtt, most is vallom, hogy egy nép, egy nemzet nevelésének legtöbbre hivatott munkásai a jó szándékú, korrekt tehetségek. A bennük rejlő értékek elkótyavetyélése pedig megbocsáthatatlan pazarlás…”
/ Harsányi István/
Ez az üzenet hatja át fejlesztő munkánkat is.
Iskolánk már 1991 óta tekinti kiemelt feladatának a tehetséges tanulók felkutatását és fejlesztését, gondozását. Hisszük és valljuk, hogy kiemelten kell foglalkozni a kiemelkedő képességű tanulókkal – természetesen vele párhuzamosan törődni kell a hátrányos helyzetű, lassabban haladókkal is.
Intézményünk élen jár a tehetséges tanulók felkarolásában, fejlesztésében, hiszen a Magyar Tehetséggondozó Társaság (MTT) megalakulását (1989) követően kezdtük el munkánkat.
Iskolánkban a tanulók speciális képességfejlesztésén túl a személyiségfejlesztésre is nagy hangsúlyt helyezve kezdtük el a komplex tehetségfejlesztő programot az 5-8. osztályig a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Intézetének segítségével. A tantervi követelményeken túl délutáni komplex tantárgyi blokkokban történik a tanulók speciális képesség- és személyiségfejlesztése.

A program célja:

 • az iskolába járó tanulók egyéni adottságainak, képességeinek felderítése,
 • intellektuális képességeinek minél magasabb szintre juttatása,
 • a tehetség kibontakozásához szükséges személyiségfejlesztés.

A program beindításától az egyik legfontosabb feladatnak a tanulók személyiségének megismerését, fejlesztését tekintjük.
Mottónk: „Élni hagyni és fejleszteni!”

Az alábbi speciális módszereket alkalmazzuk:

 • tanulási módszerek és stratégiák mérése,
 • tanulási motiváció elemzése,
 • a szorongás vizsgálata.

A vizsgálatok segítségével a mindennapi pedagógiai tapasztalatok mellett mélyebb információt szerzünk a gyerekekről. Az így kapott ismeretek birtokában tervezzük és szervezzük meg a hatékony képesség- és személyiségfejlesztést.

A pedagógiai célt két fő szempont segítségével kívántuk megvalósítani:

 • a tanulók megfelelő külső és belső motiválása – reális önértékek kialakítása,
 • egyéni differenciálás.

1991-től 2003-ig a tanulók kiválasztása a 4. osztályban (tanév vé¬gén) történt különböző pedagógiai, pszichológiai vizsgálatok (figyelem, emlékezet, gondolkodás, intelligencia, belső attitűd stb.) és a tantárgytesztek alapján. A szaktanárok, az osztályfőnök véleményét is figyelembe véve alakult ki a tehetségfejlesztő osztály (általában 22-24 fővel).

Szervezeti keretek

A tanulók délelőtti és délutáni foglalkozásai szerves egységet alkottak. Elsődleges feladat volt: a tantervi követelmények minél magasabb szintű teljesítése, miközben a gyerekek képességeitől függően lehetőség nyílt tehetségük gazdagítására külön foglalkozásokon is.
A délelőtti tanítás az iskolai óratervvel összhangban folyt, délután azonban a tehetségfejlesztés funkcióját alapul véve speciális blokkokban dolgoztak. A délutáni blokkok 5-6. osztályban mindenki számára kötelezőek. Itt csoportokban történt a munka. Differenciáltan kapták meg a feladatokat, így lehetőség nyílt a tanórai anyag elmélyítésére, gyakoroltatására, többletismeretek szerzésére, a szak-területek iránti érdeklődés felkeltésére, illetve az egyéni érdeklődés elmélyítésére.

A 7. osztálytól kezdve a tanulók egyéni érdeklődés alapján választhattak 2-4 speciális komplex blokkot, amivel kiemelten kívántak foglalkozni.
A Közoktatási Törvény módosítása az integrált oktatást helyezi előtérbe. E törvényjavaslat és a tehetséggondozó múltunk tapasztalata egybeesett, ezért az 1991-ben megkezdett komplex tehetséggondozó program tartalmi és szerkezeti átalakítására került sor a 2003/2004-es tanévben. Az integrált oktatás előtérbe kerülése, szülői kérések és a saját tapasztalataink alapján is úgy gondoltuk, hogy a tehetségfejlesztés eddigi gyakorlatain változtatni kell.

A mikrotanterveket átdolgoztuk, a játékosságra és a differenciálásra. Egyéni fejlesztésre helyeződött át a hangsúly. Programunk integrált komplex tehetségfejlesztéssé alakult.

Ennek szervezeti keretei a tanulók délelőtti és délutáni foglakozásai szerves egységet alkotnak. Elsődleges feladat: a tantervi követelmények minél magasabb szintű teljesítése, miközben a gyerekek képességeitől függően lehetőség nyílik tehetségük gazdagítására külön foglalkozásokon is.

A délelőtti tanítás az iskolai óratervvel összhangban folyik, délután azonban a tehetséggondozás funkcióját alapul véve speciális blokkokban dolgozunk. A délutáni blokkok 5-6. osztályban mindenki számára kötelezőek (magyar, matematika, számítástechnika, művészetek, néptánc, társas tánc). Itt csoportokban folyik a munka. Differenciáltan kapják meg a feladatokat, így lehetőség nyílik a tanórai anyag elmélyítésére, gyakoroltatására, többletismeretek szerzésére, a szakterületek iránti érdeklődés felkeltésére, illetve az egyéni érdeklődés elmélyítésére.

7. osztálytól kezdve a tanulók egyéni érdeklődés alapján választhatnak 2-4 speciális komplex blokkot, amivel kiemelten kívánnak foglalkozni (pl. angol, német, humán, reál, számítástechnika, művészetek, mentálhigiéne, néptánc, társas tánc).

A program jellemzői:

 • gazdagítás, dúsítás,
 • speciális stratégiák,
 • a tevékenységhez fűződő viszony, motiváció.

8. osztály második félévében tanulóink az ismétlések és rendszerezések mellett – természetesen szaktanári segítséggel – a „házi komplex vizsgára”és nyelvvizsgára is felkészülnek.

A program hatékonyságának vizsgálatához méréses módszereket alkalmazunk.
A középiskolák visszajelzései alapján tanulóink becsülettel megállják helyüket, tőlük elvárható szinten teljesíteni tudják a magasabb követelményeket is.

Működő blokkjaink:

 • matematika – reál
 • anyanyelvi – humán
 • idegen nyelvek: angol, német
 • informatika – számítástechnika
 • művészetek (zene, mozgáskultúra, képzőművészet)

A blokkok fő célkitűzései

Reál blokk: a matematikai alapokon nyugvó korszerű természettudományos szemléletmód kialakítása, amely napjaink technikai esz¬közeiben is megjelenik.
A komplexitás több tudományterület és ismeretkör összefogását jelenti (matematika, fizika, kémia, informatika), – de ezek megőrzik viszonylagos önállóságukat, a közös cél – az egységes rendszerbe való foglalás érdekében.
Humán blokk: a történelmi keretekbe helyezett irodalmi és művészeti alkotások ismerete a tárgyi tudáson kívül hozzájárul a tanulók önálló ismeretszerzési, kommunikációs képességeinek fejlesztéséhez. A foglalkozások feladata az olvasóvá nevelés, kapcsolatteremtés az irodalmi művek és a diákok aktuális életproblémái között, az önismeret, az önművelés és a kritikus gondolkodás fejlesztése az irodalmi olvasmányok segítségével. Célunk megismertetni a tanulókat a klasszikus és a kortárs irodalmi művek széles választékával, valamint kialakítani az önálló olvasmányválasztás igényét.

Idegen nyelvi blokk:

Célunk: az idegen nyelv megszerettetése, a tanulói kreativitás és kezdeményezőkészség kibontakoztatása, a tanulók tanulmányi versenyre, az alap- és középfokú nyelvvizsgára felkészítése. Programunk személyre szabott.
Művészeti blokk: Iskolánk tehetséggondozó programjában kiemelt szerepet kap a sokoldalú művészeti oktatás.
Célunk megismertetni az egyes művészeti tevékenységek jelrendszerének, formanyelvének megismerése. A tanítványaink a gyakorlati munkáikon keresztül képesek legyenek műalkotások befogadására, értelmezésére, s egyéni esztétikai ízlésük formálására, alakítására, valamint esztétikus környezet kialakítására.

Blokkjaink:

 • rajz, festészet, képzőművészet,
 • társastánc,
 • néptánc.

Az informatika és számítástechnika tantárgy tanításának elsőrendű célja és feladata, hogy az általános műveltség ismeretanyagának közvetítését aktívan segítse a tanulók felé.

Ezért fontos, hogy:

 • a tanulók ismerjék fel az információk jelentőségét. Váljon tudatossá az információk célszerű rendszerezésének és feldolgozásának igénye.
 • Tudják gyorsan és praktikusan használni az őket körülvevő információhordozó és feldolgozó eszközöket, módszereket.
 • Ismerjék azokat a lehetőségeket, amelyekkel élve az állampolgárok hozzájuthatnak a szükséges információkhoz.
 • Ismerjék meg azokat az erkölcsi és jogi szabályozókat, amelyek bizonyos információk használatát korlátozzák.

A tanácsadás:

 • döntéshozatalban való segítségnyújtás,
 • az élet számtalan problémája közötti eligazodás megtanítása,
 • segítség abban, hogy a nemkívánatos szokásoktól a tanulók megszabaduljanak,
 • érzelmi és kapcsolatteremtési nehézségek csökkenté¬se, szorongások megszüntetése,
 • együttműködési képességek kialakítása.

Intézményünkben tehetségfejlesztő szakértők – és szakvizsgázott pedagógusok segítik a program színvonalának, hatékonyságának növelését.

Számos szakmai anyag, kis könyvtár is rendelkezésünkre áll. Hozzáférhetőségük nagy segítséget nyújt egy-egy tehetségfejlesztéssel kapcsolatos probléma megoldása során. A könyveket a folyamatosan bővülő bibliográfiában tarjuk nyílván, amit szándékunkban áll a nyilvánosság elé tárni.
Szakmai megújulásunkat a külső továbbképzéseken kívül a belső bemutató foglakozások és szemináriumok is elősegítik.

Alsó tagozatunk tehetségfejlesztő munkája

OSZTÁLY CÉL FELADAT SZÍNTERE
1-2. osztály Képességek felismerése Értelmi képességek, manuális készségek

(origami, gyöngyfűzés, sógyurma stb.),

kreativitás felismerése

Levelezős versenyek, helyi, területi,

megyei, országos versenyek

Önálló, egész napos oktatás,

szabadidő

Önkifejezés fejlesztése Kommunikációs készségek Drámajáték, adott órakeret, szabadidő
Mozgásfejlesztés Néptánc, társas tánc, úszás, mindennapos

testnevelés

Tanfolyam, szakkör, órakeret
Képességek felmérése Mentális képességterületek feltérképezése

évente egy alka¬lommal

Tanóra, tesztek
Esélyegyenlőség megteremtése Eltérő kulturális hátterű, hátrá¬nyos helyzetű,

kimagaslóan te¬hetséges gyerekek felismerése

Egész napos oktatás,

Folyamatos, rendszeres

3-4.osztály Képességfejlesztés Értelmi képességek, manuális

készségek, kommunikációs készségek

(drámajáték), kreativitás fejlesztése

(ötletbörze)

Helyi, területi, megyei, országos

versenyek, levelezős versenyek

(önálló), tantárgycsoportos tanítás,

szabadidő, adott óra¬keret, szakkörök

Tanulási stílusok,

stratégiák kialakítása

Hatékony tanulási stratégiák

megismertetése (PQRST módszer),

helytelen tanulási módszer felismerése,

korrigálása

tantárgycsoportos
Speciális képességek

felismerése, fejlesztése

Zenei, képzőművészeti,

matematikai, mozgásos, sport

Tanfolyam, tanóra, szakkör, szabadidő
Tehetségfejlesztéshez kiválogatás 4. osztály: logikai készség fejlesztés,

problémamegoldó gondolkodás, nyelvi,

irodalmi képességek fejlesztése

Tanóra, tesztek (tantárgyi, pszichológiai)