Tehetségfejlesztés

2017 szeptemberétől bevezettük a tanórákba integráltan a Képességfejlesztő sakkot az 1-4. évfolyamon (A sakk, mint oktatási eszköz).

 

A sakk, mint oktatási eszköz bevezetésének elsődleges célja a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, a kritikai gondolkodás fejlesztése intézményi keretek között, heti rendszerességgel, tanítási idő keretében.

 

További célok

 

 • a sakk táblajáték alapismeretek nyújtása,
 • a logikus, kritikai gondolkodás képességének kialakítása,
 • önálló döntéshozás kialakítása,
 • összefüggések, globális folyamatok felismerése,
 • önálló tapasztalatgyűjtés, adatfeldolgozás gyakorlatának kialakítása,
 • gyakorlatias szemlélet kialakítása,
 • a kreativitás növelése,
 • viselkedészavaros tanulók megsegítése az oktatásba való beilleszkedésben,
 • memóriafejlesztés.

 

Komplex fejlesztési területek kognitív területen: fejleszti az analizáló és szintetizáló képességet, emlékezőtehetséget, elvont (absztrakt) és logikus gondolkodást, a megosztott figyelem képességét, produktív képzeletet, összefüggések felismerésének képességét, a gondolkodás divergens (széttartó, több megoldást nyújtó) jellegét, az összpontosítás képességét, kreativitást, elvonatkoztatási és általánosítási képességet, problémaérzékenységet, kombinatív képességet, a módszeres és hatékony gondolkodást, a tanulási képességet stb.

 

Személyiségformáló hatása tág lehetőséget kínál az erkölcsi nevelésre: becsületességre, a következmények vállalására, önuralomra, helyzetértékelésre, gyors megítélésre és döntésre nevel, felelősségérzetre, versenyszellemre, a versenytárs tiszteletére, kitartásra, önbizalomra, a kudarcok elviselésére, lényeglátásra, barátságra, rendszeres és pontos munkavégzésre, fegyelmezett viselkedésre, a szabályok, normák és törvények tiszteletben tartására stb. nevel.

 

2022 tavaszán több kollégánk vett részt LEGO, robotika továbbképzésen, így az ott szerzett ismereteket törekszünk beépíteni a mindennapjainkba is. A tantárgyakba integráltan és szakköri formában is igyekszünk alkalmazni a LEGO, robotika módszertanát. Ennek szakszerű kivitelezéséhez és megvalósításához a Nyíregyházi Egyházmegye támogatásával LEGO szobát alakítottunk ki.

 

A LEGO használata többek között fejleszti:

 • a finommotorikát,
 • kreativitást,
 • kitartást,
 • megértést, rejtélyek megfejtését,
 • szókincset,
 • logikus gondolkodást,
 • térlátást,
 • kooperativitást.

 

ezeken túl:

 • tudomány a gyakorlatban,
 • technológiai ismeretszerzés,
 • matematikai és mérnöki alapismeretek,
 • szerepjátékra ösztönöz,
 • történetmesélésre tanít,
 • sikerélményt nyújt.

 

Működő tehetségfejlesztő foglalkozásaink:

 

 • középiskolai előkészítők (magyar nyelv és irodalom, matematika)
 • nyelvvizsgára felkészítők (angol)
 • tantárgyi tehetségfejlesztők
 • Cashflow
 • énekkar
 • informatika
 • LEGO
 • robotika
 • néptánc
 • rajzszakkör
 • sakk
 • sportkörök
 • színjátszó
 • társas tánc
 • tömegsport.

 

Programunk megvalósítása során élő kapcsolatunk van több társintézménnyel, szervezettel.

A szülői támogatást is igyekszünk minél inkább kiterjeszteni.

 

Odafigyelünk tanulóink gyenge oldalának fejlesztésére is. Igyekszünk minél több mozgási, sportolási lehetőséget biztosítani számukra. Rendszeresen szervezünk színház, filharmónia és múzeumlátogatásokat. A közösségépítés kiváló színterei fellépés a különböző kulturális rendezvényeken, (farsang, fordított nap, stb.) valamint az osztály és iskolai szintű teremtésvédelmi napok, kirándulásokon, erdei táborozásokon való részvétel.

 

Angol nyelvből a nem kéttannyelvű képzésre járó kiemelkedő nyelvi képességekkel rendelkező tanítványaink részére biztosítjuk a Nemzeti alaptantervben is jóváhagyott emelt szintű oktatást az ide vonatkozó rendelkezéseivel, amely az alábbiakat tartalmazza.

 

Tanítványaink a jövő zálogai. Érzékeny kis emberkék, akiket a pedagógusi segítség és iránymutatás kiapadhatatlan forrása elkísér a felnőtté válás útján. Ez a feladat komoly kihívás minden nevelő számára, hiszen a felnőttnek kell a tudásra és szeretetre éhes kis lelkekből felelősségteljes, segítőkész, rátermett jellemet nevelni.

 

Az intézményünkben is szembesülniük kellett korunk kihívásaival, melyeknek igyekeztünk a kereteinkhez és lehetőségeinkhez képest a legjobban megfelelni.

Előtérbe került az idegen nyelvi tudás és a pénzügyi ismeretek fontossága, ezért tehetséggondozásunkba fokozatosan kezdtük beépíteni az idegen nyelvi
pénzügyi intelligencia fejlesztését. A tanulási tölcsérből kiindulva olyan megoldást kerestünk, amelyben a gyermekek beszélve cselekszenek. Erre a célra a legalkalmasabbnak a Cashflow társasjátékot találtuk.

Ezt a társasjátékot azért is alkalmazzuk munkánkban, mert bizonyítottan fejleszti a tanulók

 • személyiségét,
 • figyelmet,
 • kreativitást,
 • kommunikációt,
 • szövegértést
 • érzelmi és pénzügyi intelligenciát,
 • problémamegoldó és
 • együttműködési képességet.

 

A bevezetése előtt mérlegeltük az előnyeit és hátrányai egyaránt. Hátrányai: a társasjáték megvásárlása, a játékvezető szükségessége, a 101 változatnál legalább 1,5 – 2 óra a játékidő, a Cashflow Kids nehezen beszerezhető. Előnyei a fentebb említetteken túl: játékos formában fejleszti a személyiséget, aktív tudáshoz juttat, pénzügyi alapfogalmakkal ismertet meg, a mindennapi élethez kapcsolódik, segít a tanulók megismerésében és motiválásában.